Algemene voorwaarden 


1.   De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na de betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na de ondertekening en de terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen. Wij houden ons het recht om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering van een werk, vanwege de klant geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.

 2.   Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan er administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3.   De klant moet er zorg voor dragen dat de werf vlot bereikbaar en vrij is vóór de aanvang van de werken. Hij moet tevens zorgen voor een voorafgaande afgifte van de sleutel als de werf gesloten is. De werf moet door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant. Leveringskosten, laden en lossenkosten, kosten wachttijden zij integraal ten laste van de klant.

 4.   Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.

5.   Betwistingen over de levering, de uitvoering of de facturatie moeten schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen de 8 dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Bij gebreke hieraan worden onze werken geacht aanvaard te zijn.. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis dus niet ontbonden worden.
Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1.792 van het Burgerlijk Wetboek moeten uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering ingeroepen worden.

6.   De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en de aanvaarding ervan in zijn totaliteit.

7.   Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aangegeven kan worden, moet de klant een schadevergoeding betalen van 15% van het totaalbedrag der aanneming (met een minimum van 125 euro).
Indien artikel 1.794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant ingeroepen zou worden, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen, bepaald op 10% van de afgezegde werken.

8.   Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of op ons adres en dit ten laatste op de vervaldag. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag rekenen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest aan van 1% per begonnen maand vanaf de factuurdatum. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 hoger zou zijn, zal deze laatste toegepast worden. Alsook is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een niet te verminderen schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totaalbedrag (met een minimum van 125 euro). De vaste schadevergoeding en de verwijlinterest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, hebben wij het recht om alle verdere en eventueel lopende dienstverleningen te weigeren en/of stop te zetten zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, en met behoud van al onze rechten zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. Bij aangetekend schrijven geven wij ons het recht om deze kosten als surplus door te factureren bovenop de bestaande factuur.  Onze facturen worden onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in onze boekhouding.

9.  Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgisch recht van toepassing.

10.  Alle offertes zijn vrijblijvend, enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestelling zullen de verkoper binden. Offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur, bij gebrek aan vermelding van de geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van 15 dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van prijzen van onze materialen, van de lonen en valuta. Deze ijn opgemaakt met richtprijzen en kunnen dus afwijken van de eindfacturatie. Verplaatsingsvergoedingen, afvalverwerking, keine materialen <€200 en machinekosten worden altijd achteraf afgerekend. 

11. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle offertes, facturen en bestellingen ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van bestelling.

12. De BTW is steeds ten laste van de klant.

13. Indien er uitvoeringsdata, leveringsdata, andere data,.. worden afgesproken, zijn deze alleen indicatief. Ze worden enkel verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de overeenkomst of de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wijzen wij elke eis tot schadevergoeding af die uit het niet-naleven ervan zou kunnen ontstaan.

14. Indien voor de uitvoering van bepaalde werken door ons bedrijf  één of andere vergunning van de overheid of van gelijk welk ander bestuur vereist is, zal de klant hiervoor zorgen op zijn kosten.

15. Alle geschillen zullen, naar onze keuze, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, aan die van onze maatschappelijke zetel of aan die van de klant.

16. Bij eventuele vernietiging of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen blijven de andere bepalingen van kracht.

17. Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk gebeuren.

18. Bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement, staking van betaling, ontbinding of wijziging van de vennootschap of bij gebrek aan betaling van één enkele levering of prestatie op de vervaldag, houden wij ons het recht voor hetzij, ofwel de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen, zonder enige formaliteit of voorafgaande ingebrekestelling, ofwel de levering uit te stellen en in ieder geval, de onmiddellijke betaling van alle geleverde goederen en gepresteerde diensten te eisen. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige vereffening van onze schuldvordering. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

19. Annulatie van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgaand en individueel werd overeengekomen en heeft in iedere geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschoot moet terugbetaald worden.

20. Indien de bouwheer of zijn architect opmerkingen te maken heeft gedurende het werk, dient hij deze zo snel mogelijk te formuleren, dit binnen de 24 uur.

21. Indien de bouwheer de voorlopige overname wenst te doen moet hij dit aanvragen vooraleer het gebouw te betrekken. Als dan heeft hij het recht zijn opmerkingen omtrent zichtbare gebreken schriftelijk op te geven. Nadien kunnen geen reclamaties meer gedaan worden tenzij voor verborgen gebreken. Het betrekken van het gebouw wordt als voorlopige aanvaarding beschouwd. Bij pleisterwerken worden geen opleveringen gedaan ,daar wij tot de afwerking behoren.

22. De supplementaire werken worden berekend volgens de eenheidsprijzen tenzij zij van speciale aard en meer werk of kosten vergen, of dat intussen prijsverhoging in de lonen of materialen zou zijn ontstaan. 

23. Het opstoppen of herstellen van schade ontstaan door andere personen, zoals installaties van centrale verwarming, elektriciteit en waterleiding, en andere ,is niet ten onze laste. Zo dit door ons wordt uitgevoerd dient dit als supplement te worden beschouwd.

24. Wij geven geen waarborg op materialen rechtstreeks aangekocht door de bouwheer of aangekocht door ons bij een leverancier.

25. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten overstaan van de bouwheer of andere personen die bij het bezoeken van het werk het voorwerp zijn van een ongeval.

26. Bij het moeten uitvoeren van opdrachten door bouwheer, architect en andere niet strekkend met de wtcb voorschriften, is de aannemer voor eventuele gevolgen niet meer verantwoordelijk voor deze uitgevoerde werken, niet tegenstaande hij deze werken moest uitvoeren.

27. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

28. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hiervan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

29. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of  eigen zijn aan de gebruikte materialen.

30. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade in volgende gevallen:-combinatie van bepaalde ondergrond met bepaalde soorten van bepleistering: bepleistering op muren opgetrokken uit cellenbeton, betonblokken, plafonds met voorgespannen welfsels, gladde beton, heraklithplaten, plafonds op houten roostering.-slechte afwerking van de ondergrond: wanneer bij slecht gemetste muren een bepleistering van meer dan 1,5 cm dikte moet aangebracht worden om een rechte oppervlakte te bereiken, kan dit scheuren en barsten tot gevolg hebben, bij plafonnering van plafonds uit gipsplaten aangebracht op een houten roostering, kunnen scheuren en barsten ontstaan wanneer deze roostering niet is aangemetst en geketend.-Voor barsten of scheuren of loskomen van pleisterwerk dat ontstaat door "kloppen " of "kappen" of andere werkzaamheden, uitgevoerd door derden tijdens of na de afwerking.-Scheuren die ontstaan op plaatsen  waar 2 verschillende materialen mekaar raken(vb. raaklijn tussen stenen muren en houten muren en plafonds, raaklijnen tussen betonnen balken en muren en plafonds).-Indien het nodige voorbehoud werd geformuleerd voor de voorgeschreven methode en keuze van de materialen.-De garantie van haaksheid, rechtheid en vlakheid van de werken kan slechts gebeuren wanneer de ondergrond aan dezelfde  voorwaarden voldoet, of minstens de mogelijkheid biedt met een maximale speciedikte van 1,5 cm het gewenste resultaat te bereiken. Indien dit niet het geval is, wordt de aannemer bij deze reeds volledig ontslagen van elke verantwoordelijkheid qua haaksheid, rechtheid en vlakheid.

31. De klant dient ermee akkoord te gaan dat er foto/videomateriaal wordt genomen van de uitgevoerde werken. Deze kunnen gebruikt worden op onze website of social media. Indien men hiermee niet akkoord gaat, dienen wij hiervan binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. 

32. Indien uit een controle het toegepaste btw tarief niet correct is, of wijzigt in de btw-wetgeving, zijn alle nadelige gevolgen ten laste van de klant. 

33. Indien de klant eventuele werken zelf voor zijn rekening wil nemen dan kan TJ Projects niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken. TJ Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant,           bouwheer,.. in samenwerking met elkander de werken heeft uitgevoerd. 

34. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden.